(C)2003 Miyazaki University, MatsuiMatsushita Lab. All rights reserved.


1943年生まれ
学位:理学博士(広島大学・1976年)
専門分野:有機合成化学・有機工業化学
所属学会:日本化学会・有機合成化学協会・日本木材学会
TEL:0985-58-7388
FAX:0985-58-7323
E-mail:t0g203u@cc.miyazaki-u.ac.jp

1953年生まれ
学位:工学博士(早稲田大学・1986年)
専門分野:有機合成化学・生体関連化学
所属学会:日本化学会・有機合成化学協会・日本薬学会
TEL:0985-58-7389
FAX:0985-58-7323
E-mail:matusita@cc.miyazaki-u.ac.jp

1968年生まれ
学位:工学博士(大阪大学・1999年)
専門分野:有機合成化学・生体関連化学
所属学会:日本化学会・有機合成化学協会・日本薬学会・コンビナトリアルケミストリー研究会・生命化学研究会・日本コンピューター化学会
TEL:0985-58-7390
FAX:0985-58-7323
E-mail:sugamoto@cc.miyazaki-u.ac.jp